logo

 

W dniu  21 września 2017r. zajęcia z księgowości odwołane z powodu choroby wykładowcy 

 

 

Projekt ”Młodzi gotowi do pracy - START”

Nabór do projektu trwa!


WND - POWR.01.02.01-24-0193/16 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Pracy

W ramach projektu prowadzony będzie bezpłatny cykl szkoleniowo - doradczy oraz stażowy.

Dla kogo:
Uczestnikami są osoby młode:

 • z obszaru województwa śląskiego (tzn. zamieszkują woj. śląskie w rozumieniu przepisów KC.),
 • w wieku 18-29 lat bez pracy
  (tj. są bezrobotne lub bierne zawodowo),
 • które nie uczestniczą w kształceniu
  (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym )
  Mogą uczestniczyć studenci studiów zaocznych !!!
 • nie uczestniczą w szkoleniu (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach, mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

Projekt dzięki całej ścieżce kompleksowych działań - od konstrukcji Indywidualnego Planu Działania (IPD), przez motywowanie, szkolenie i doświadczenie zawodowe zdecydowanie zwiększy możliwość zatrudnienia.

1.Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy – dla wszystkich 132 osób (w tym 60 kobiet) w ramach IPD doradca będzie miał za zadanie dokonanie przydziału UP do gr. Szkol. Zad. zaw. obejmują poradnictwo zaw.  prowadzone w formie indywidualnych spotkań. Każdy uczestnik zostanie objęty 3h doradztwa zaw. i 2 h poradnictwa zawodowego. W ramach zad założono również dostęp do pośr pracy  (po rozpoczęciu działań szkol.)  w wymiarze 6h/os. Pośrednictwo polegało będzie w szczególności na:

 • udzielaniu pomocy UP w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, •
 •  pozyskiwaniu ofert pracy, zawierających opis kwalifikacji i umiejętności wymaganych na danym stanowisku pracy, oferowanych przez pracodawcę warunków pracy i płacy, zakresu zad. na danym stanowisku, okresu aktualności oferty pracy, •
 •  inicjowaniu i organizowaniu kontaktów UP z pracodawcami.

2. Szkolenia
Wsparcie odbywać się będzie w formie zajęć grupowych. Zajęcia odbywać się będą w grupach śr. 12-osobowych.
Każdy Uczestnik skorzysta ze szkolenia zawodowego oraz szkolenia językowego, które łącznie wyposażą Uczestników w podwyższone kwalifikacje do wykonywania zawodu:
● operatora maszyn budowlanych (koparka lub koparko-ładowarka do wyboru) 116h teorii + 86h praktyki; 3 grupy po 12 osób
● kierowcy samochodu cieżarowego z uprawnieniami na przewóz rzeczy: Czas trwania szkoleń z zakresu prawa jazdy (20h teorii + 30h praktyki), KWP (130h teorii + 10h praktyki - w przypadku symulatora - 9h praktyki) – 3 grupy po 12 osób
● pracownika działu płac – 80 h zajęć; 3 grupy po 12 osób
● pracownika księgowości – 100 h zajęć – 2 grupy po 12 osób
 


KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Kursy jęz. angielskiego będą realizowane w dwóch formułach: 240 godz/grupę dla uczestników wybierających ścieżkę księgowo-płacową oraz 180 godz./grupę dla przyszłych pracowników branży budowlanej i transportowej. Na kursach językowych uwzględnimy słownictwo typowe dla branży, np. poprzez pracę na autentycznych materiałach obcojęzycznych, np. katalogach, stronach www, instrukcjach obsługi itp. Kursy jęz. angielskiego będą zakończone międzynarodowym egzaminem TOEIC lub TOEFL. oraz operatora koparki/koparko-ładowarki określają rozporządzenia właściwego ministra. Szkolenia płacowe i księgowe zgodnie z przyjętym programem szkoleń


3. Staże
60 Uczestnikom przysługiwał będzie staż trwający 3 miesięcy.
Staże zawodowe realizowane będą zgodnie ze standardami wyznaczonymi dla tych usług, tj. zgodnie z Polskimi i Europejskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży.
Staż zawodowy odbywa się na podstawie umowy o jego zorganizowanie zawieranej przez beneficjenta z pracodawcą i UP wg programu określonego w umowie.
Osoba odbywająca staż powinna wykonywać powierzone jej czynności lub zadania w wymiarze nie przekraczającym 40h tygodniowo i 8h dziennie w przypadku osoby niepełnosprawnej (zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności) - 7h na dobę i 35h tygodniowo. Staże odbywają się wg opracowanego w porozumieniu z pracodawcą programu.
Uczestnicy w okresie odbywania stażu otrzymują  stypendium w wysokości 1850 zł brutto/miesiąc.


Rekrutacja

Proces rekrutacji do udziału w projekcie rozpoczyna się w marcu 2017 r. i będzie odbywał się w sposób ciągły do uzyskania zakładanej liczby uczestników/czek (132 osoby w tym 60 kobiet).
Do udziału zapraszamy osoby:

 • z obszaru województwa śląskiego (tzn. zamieszkują woj. śląskie w rozumieniu przepisów KC.),
 • w wieku 18-29 lat bez pracy (tj. bezrobotne lub bierne zawodowo),
 • nieuczestniczące w kształceniu w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym;
 • mogą uczestniczyć studenci studiów zaocznych !!!
 • nieuczestniczące w szkoleniu tj. w pozaszkolnych zajęciach, mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.


Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają zgłoszenia:

 • osobiście – w biurze projektu, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy biura - Jastrzębie Zdrój, ul. Przemysłowa 1
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres biura projektu:
  44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Przemysłowa 1
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. - w przypadku dokumentów rekrutacyjnych złożonych za pośrednictwem poczty elektronicznej, Kandydat zobowiązany jest dostarczyć osobiście lub na pośrednictwem poczty tradycyjnej oryginalne dokumenty rekrutacyjne do biura projektu, nie później niż do ostatniego dnia rekrutacji (liczy się data wpływu dokumentów do biura projektu).

Dokumenty wymagane na etapie rekrutacji do projektu:

a) Formularz rekrutacyjny
b) Oświadczenia zbiorcze zawierające:

 • oświadczenie o spełnianiu kryterium kwalifikowalności,
 • oświadczenie o nie przynależności do grupy wyłączonej z objęcia wsparciem w Poddziałaniu 1.3.1.

c) orzeczenie o niepełnosprawności - w przypadku osób z niepełnosprawnościami,
d) zaświadczenie z PUP – w przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne,

Podczas składania dokumentów rekrutacyjnych Kandydaci winni mieć ze sobą dowód osobisty w celu weryfikacji danych przez Organizatora. W przypadku jego nieokazania bądź dostarczenia dokumentów drogą pocztową, e-mailem obligatoryjna weryfikacja zgodności danych nastąpi podczas podpisywania umowy uczestnictwa w projekcie.

 

PROSIMY DOSTARCZAĆ DOKUMENTY OSOBIŚCIE, BĄDŹ ZA POMOCĄ POCZTY TRADYCYJNEJ.


Dokumenty zgłoszeniowe należy kompletnie wypełnić w języku polskim, opatrzyć datą i czytelnie podpisać. W przypadku konieczności skreślenia, obok skreślenia należy postawić parafkę.
DOKUMENTÓW NIEPODPISANYCH W OGÓLE LUB NIECZYTELNIE NIE PRZYJMUJEMY.
PROSIMY O WPISYWANIE W FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM NUMERU TELEFONU ORAZ ADRESU E-MAIL I REGULARNE ODBIERANIE POCZTY E-MAILOWEJ


Dokumenty


 
OBA PODPISANE DOKUMENTY (FORMULARZ I REGULAMIN) ORAZ ZAŚWIADCZENIA SĄ WYMAGANE
DOKUMENTY REKRUTACYJNE SKŁADAMY OSOBIŚCIE W BIURZE PROJEKTU W ZABRZU, BĄDŹ WYSYŁAMY POCZTĄ TRADYCYJNA, NIE SKANEM!
PROSIMY O PODAWANIE ADRESU E-MAIL!

W dniu  21 września 2017r. zajęcia z księgowości odwołane z powodu choroby wykładowcy 


Formularz rekrutacyjny 
Regulamin 

harmonogram_do_poradnictwo.docx
harmonogram_do_doradztwo.docx
harmonogram_do_kat_C_angielski.docx
harmonogram_do_księgowość.docx
harmonogram_do_księgowość_angielski.docx
harmonogram kadry i płace

 

 

Kontakt
Unijny Ośrodek Szkoleniowy sp. z o.o.
Jastrzębie Zdrój, ul. Jagiełły 1
Biuro projektu czynne:  poniedziałek-piątek 8:00-18:00
Telefony
32 47 67 411
512 246 203

Email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.">