Belka krzempek 1

Lekarz

wynajem

Kurs na instruktora nauki jazdy podstawowy oraz dokształcający - spotkanie organizacyjne 30 maja i 7 czerwca 2016 roku godz 16.00 !

Międzynarodowy Ośrodek Szmkoleniowy sp. z o.o. jako "ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań", organizuje kursy dla kandydatów na instruktorów w zakresie kat. A, B, B+E, C, C+E, D, T. Szkolenie jest zgodne z zakresem przewidzianym w rozporządzeniu MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ  z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.

Program szkolenia

Liczbę godzin zajęć teoretycznych i praktycznych dla uczestników kursu kandydatów na instruktorów lub kursu uzupełniającego dla instruktorów określa tabela nr. 1.

Poz. Nazwa przedmiotu  Liczba godzin zajęć
 teoretycznych  praktycznych

 1

 Psychologia 10  -
 2  Metodyka nauczania  50  -
 3  Prawo o ruchu drogowym  30  -
 4  Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu  18  -
 5  Bezpieczeństwo ruchu drogowego  10  -
 6  Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia  6  -
 7  Technika i taktyka jazdy  2  5
 8  Praktyka instruktorska  4 50*)
 9  Razem  130 55*)
*) Należy uwzględnić dodatkowo liczbę godzin zajęć odpowiednią do zakresu szkolenia kandydata określoną w tabeli nr 2.

 Tabela 2.

Poz. Zakres objęty nauczaniem Liczba godzin zajęć *)
1.  Kat.  10
2.  Kat. B, C, C1, D1, T, B+E, C1+E, D1+E, T lub pozwolenie   30
3.  Kat. C+E, D+E  15
4.  Kat. D  25
*) Podane wartości odnoszą się oddzielnie do każdej kategorii prawa jazdy.   

 

 

Cennik kursów

  • Cena kursu: 3500 zł ( cena dotyczy kandydatów, którzy nie są instruktorami w żadnej kategorii )
  • Cena rozszerzenia na kolejne kategorie: 

          + 2 800 zł dopłata dla kat. D

          + 2 700 zł dopłata dla kat. C

          + 2 600 zł dopłata dla kat. A

.

Charakterystyka uczestnika kursu:

  • posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
  • posiadać, przez okres co najmniej 3 lat uprawnienia do kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem,
  • przedstawić orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
  • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,
  • zaświadczenie o niekaralności wyrokiem sądu lub orzeczeniem kolegium do spraw wykroczeń za przestępstwo lub wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

Opłata za kurs może być jednorazowa bądź rozłożona na 3 nieoprocentowane raty do zakończenia szkolenia.