"Kierowca - operator wózka jezdniowego z bezpieczną wymianą butli gazowych"

Zasady rekrutacji kandydatów:

W szkoleniu kandydatów na operatorów wózka jezdniowego może brać udział osoba która posiada:

  • wymagany przepisami ustawy wiek - minimum 18 lat,
  • wykształcenie conajmniej podstawowe,
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w zawodzie operatora wózka,

Program szklenia obejmuje conajmniej:

 

1.

Typy stosowanych wózków jezdniowych 4
2. Budowa wózka 8
3. Czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami 8
4. Czynności operatora w czasie pracy wózkiem 8
5. Wiadomości z zakresu ładunkoznastwa 4
6. Wiadomości z zakresu BHP 8
7. Bezpieczna obsługa-wymiana butli gazowych w wózkacxh wyposażonych w te urządzenia 8
48. Wiadomości o dozorze technicznym 4
49. Praktyczna nauka jazdy 15
RAZEM    67  

 

 

Ośrodek posiada akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty na przeprowadzanie tego typu szkoleń